2april

Stanovy OZ NAŠE POZNANIE

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Občianske združenie s názvom NAŠE POZNANIE, ďalej OZ, je dobrovoľné, verejnoprospešné, nepolitické, neziskové združenie občanov založené podľa zákona č.83/1990 Zb, ktoré sa venuje charitatívnej činnosti.
2. OZ NAŠE POZNANIE je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene konať samostatne a nadobúdať práva a povinnosti.
3. Sídlo združenia je: OZ NAŠE POZNANIE, Štvrtok č. 138, 91305.

Článok II.

Ciele a činnosť združenia

1. Hlavným cieľom OZ NAŠE POZNANIE je rehabilitačná, sociálna a humanitárna starostlivosť u rizikovej skupiny populácie a to dospelé osoby postihnuté autistickým syndrómom, ale aj iným mentálnym a telesným postihnutím, ich rodinám a širokej verejnosti.
2. Za účelom naplnenia cieľov združenia, vyvíja združenie nasledovnú činnosť:
a. sociálna rehabilitácia – odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti a zručností fyzickej osoby
b. pracovná terapia – odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov fyzickej osoby
c. sociálna prevencia – predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku porúch psychického, fyzického a alebo sociálneho vývinu občana. Formy sociálnej prevencie sú vyhľadávacia, nápravná, rehabilitačná činnosť a organizovanie rehabilitačno – rekreačných pobytov
d. sociálne poradenstvo – odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného poradenstva fyzickej osobe, rodine alebo komunite – ambulantná prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva a terénna prostredníctvom terénnych programov
e. organizovanie rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, kurzov, konferencií, besied, seminárov a kampaní
f. poskytuje prostredie na reklamu, ktorej cieľom je zhromaždenie finančných prostriedkov určených k plneniu jej cieľov
g. pomáha zabezpečovať praktickú prípravu osôb postihnutých autizmom
h. sociálne programy pre dospelých
i. spolupracuje so vzniknutými subjektami s podobnou náplňou činnosti
j. praktické vzdelávanie pre študentov a pomáhajúce profesie
k. spolupráca s masmédiami
l. zriaďovanie web stránok, vytváranie ich obsahu a ich prevádzku

Článok III.

Príprava a povinnosti členov združenia


1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a jeho cieľmi. Členstvo v združení je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. O prijatí za člena OZ rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej žiadosti.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Dokladom členstva v združení je zápis v členskej knihe.
5. Zánik členstva v OZ je možný:
a.) vystúpením zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
b.) úmrtím člena združenia
c.) zánikom združenia
d.) vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva OZ v prípade, že:
• člen združenia koná v rozpore s cieľmi združenia
• člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
• člen združenia spôsobil svojim konaním škodu

Článok IV

Čestné členstvo


1. Čestným členom sa môže stať:
a.) každý občan Slovenskej republiky, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomáhal, alebo pomáha združeniu napĺňať jeho ciele podľa týchto stanov
b.) každá organizácia, akýmkoľvek prospešným spôsobom pomáhala a pomáha združeniu napĺňať jeho ciele podľa týchto stanov.
2. Každý čestný člen je povinný zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia.
3. Čestné členstvo je odmenou a je pre osoby doživotné a pre organizácie trvalé.
4. Čestné členstvo môže predseda zrušiť v prípade, že čestný člen:
a.) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b.) o to sám požiada
c.) koná v rozpore s ustanoveniami zákona, alebo stanovami.

Článok V

Práva a povinnosti členov


1. Každý člen má právo:
a.) byť informovaný o činnosti združenia,
b.) podieľať sa na činnosti združenia v zmysle týchto stanov.
2. Každý člen je povinný:
a.) dodržiavať tieto stanovy,
b.) pomáhať pri napĺňaní cieľov združenia,
c.) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia,
d.) platiť členský príspevok vo výške každoročne určenej orgánom združenia.


Článok VI

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a.) členská schôdza
b.) predsedníctvo
c.) štatutárny orgán
d.) kontrolná komisia


Článok VII

Členská schôdza


1. Členská schôdza je najvyšším orgánom OZ, je tvorená všetkými členmi OZ, ktorí majú splnené ku dňu konania členskej schôdze svoje povinnosti voči združeniu.
2. Členská schôdza najmä:
a.) schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky
b.) volí a odvoláva členov predsedníctva
c.) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie
d.) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
e.) schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení
f.) rozhoduje o zlúčení a zániku združenia
3. Zasadnutie členskej schôdze OZ zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
4. Predsedníctvo je povinné zvolať členskú schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 30% členov OZ.
5. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
6. Rozhodnutie Členskej schôdze musí byť potvrdené súhlasom 2/3 väčšiny prítomných členov.

Článok VIII

Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom OZ, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorí sú volení na 2 – ročné funkčné obdobie.
3. Predsedníctvo OZ sa stretáva najmenej štyrikrát ročne
4. Rokovanie predsedníctva zvoláva a riadi predseda združenia.
5. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
6. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom 2/3 väčšiny prítomných členov.
7. Predsedníctvo najmä:
a.) zvoláva Členskú schôdzu OZ
b.) schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
c.) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
d.) zriaďuje kancelárie združenia
e.) určuje platové pomery zamestnancov združenia
f.) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia
g.) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia


Článok IX

Štatutárny orgán

1. Štatutárnymi zástupcami OZ sú predseda a podpredseda občianskeho združenia POZNANIE. Štatutárni zástupcovia. Každý z nich je oprávnený konať samostatne.
2. Štatutárnych zástupcov volí a odvoláva Členská schôdza.
3. Rozsah práv a povinností štatutárnych zástupcov z hľadiska rozdelenia činností OZ určuje členská schôdza. Tieto práva a povinnosti určuje smernica OZ.
4. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva združenia.
5. Predseda a podpredseda združenia môžu so súhlasom predsedníctva delegovať časť svojich právomocí na iných členov združenia.
6. V prípade potreby štatutárnych zástupcov v plnom rozsahu zastupuje iný člen predsedníctva volený spomedzi členov predsedníctva.


Článok X

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom OZ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.
2. Kontrolná komisia má minimálne jedného člena.
3. Kontrolná komisia sa schádza najmenej raz ročne.
4. Kontrolná komisia rozhoduje rovnakým spôsobom ako ostatné orgány združenia.
5. Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie združenia a predkladá Členskej schôdzi správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov.
6. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov OZ a dáva predsedníctvu návrh na postup voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči združeniu.
7. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní kontrolná komisia funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou.

Článok XI

Nezlučiteľnosť funkcií

Členstvo v predsedníctve združenia a v kontrolnej komisii združenia je nezlučiteľné.

Článok XII

Hospodárenie združenia


1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom združenia podľa platných právnych predpisov.
3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
a.) dobrovoľné príspevky, dary
b.) dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia
c.) granty získané na realizáciu projektov
d.) sponzorské príspevky
e.) z členských príspevkov
f.) výnosy z majetku
g.) príjmy z činnosti združenia, najmä:
h.) účastnícke poplatky na tréningoch, workshopoch a odborných seminároch
i.) príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť
j.) výnosy z hospodárskej činnosti v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi
4. Pre zlepšenie svojej činnosti môže združenie zamestnávať zamestnancov, podnikať, vykonávať zárobkovú činnosť a nadobúdať majetok do svojho vlastníctva.

Článok XIII

Zánik a likvidácia združenia

Na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia zanikne združenie:
1. dobrovoľným rozpustením, alebo
2. zlúčením s iným občianskym združením


Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený predsedníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. Zánik združenia oznámi MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť schválením prípravným výborom a účinnosť dňom zaregistrovania stanov.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.